campagne

Privacyverklaring en Cookieverklaring

1. Inleiding-+

Wij zijn de BroodfondsMakers, het bureau dat Broodfondsen ondersteunt. Broodfondsen zijn verenigingen die over een rechtsgeldige licentie beschikken om het merk `Broodfonds´ als geregistreerd onder nummer 0905612 in het Benelux Merkenregister te voeren. Samen met de Broodfondsen vormen wij de Broodfondsorganisatie. De Broodfondsorganisatie verwerkt persoonsgegevens.

Dit doen wij in het kader van onze doelstelling: voorzien in een maatschappelijke behoefte aan een laagdrempelige arbeidsongeschiktheidsvoorziening en zo sociaal en duurzaam ondernemerschap bevorderen.

In deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij je gegevens verwerken en hoe onze rolverdeling is ten opzichte van de Broodfondsen. We informeren je ook over via onze website geplaatste cookies.

1.1 Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben een privacyfunctionaris aangesteld. Hij is onze contactpersoon voor vragen over deze Privacyverklaring en Cookieverklaring en voor alle vragen over hoe wij persoonsgegevens beschermen. Je kunt hem bereiken door het sturen van een e-mail aan .

1.2 Leeswijzer

In paragraaf 2 beschrijven wij hoe de verantwoordelijkheden voor gegevensverwerking zijn afgebakend tussen ons en de Broodfondsen. In paragraaf 3 beschrijven wij per doelgroep hoe we welke gegevens verwerken, wat het doel en de juridische grondslag zijn en hoe lang we de gegevens bewaren. In paragraaf 4 kun je lezen welke cookies wij via onze website plaatsen en uitlezen. In paragraaf 5 kun je lezen met wie je gegevens gedeeld worden, in paragraaf 6 welke wettelijke rechten je hebt en in paragraaf 7 wat je kunt doen als je een klacht hebt over onze gegevensverwerking.

2. Afbakening verantwoordelijkheden BroodfondsMakers en broodfondsen-+

De Broodfondsen zijn verenigingen die onafhankelijk van de BroodfondsMakers opereren. Wij ondersteunen de Broodfondsen in de oprichtingsfase en daarna. Eén van de middelen die wij aanbieden aan de Broodfondsen om de gegevensverwerking van leden goed en beveiligd uit te voeren is een online portal.

Deze portal, die alleen (beperkt) toegankelijk is voor bestuursleden, leden en BroodfondsMakers kunnen de Broodfondsen gebruiken voor het overgrote deel van hun informatieopslag en informatieverzending.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens in de portal zijn wij en het Broodfonds waarbij je eventueel bent aangesloten gezamenlijk verantwoordelijk. De informatie in deze privacy- en cookieverklaring geven wij je mede namens dat Broodfonds.

Ieder Broodfonds is zelf verantwoordelijk voor alle verwerkingen die ze buiten de portal verricht. Voor informatie daarover verwijzen we je naar het bestuur van het betreffende Broodfonds.

Wij, de BroodfondsMakers, zijn zelf verantwoordelijk voor alle verwerkingen die wij buiten de portal doen.

3. Hoe gaan wij met jouw gegevens om?-+

Het hoofddoel van de verwerking van persoonsgegevens door de Broodfondsorganisatie is om een (financieel) laagdrempelige arbeidsongeschiktheidsvoorziening in de vorm van schenkkringen te realiseren. Daarvoor verlenen wij diensten aan de Broodfondsen, geven wij voorlichting en maken wij promotie.

Om deze taken te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die tot een individueel persoon zijn te herleiden.

De gegevens zijn afkomstig van oprichters/bestuursleden van Broodfondsen, (aspirant-)leden, en mensen die geïnteresseerd zijn in de Broodfondsorganisatie. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Dit zijn gegevens van onze medewerkers, relaties en contactpersonen van leveranciers.

In deze paragraaf kun je lezen met welk specifiek doel wij je gegevens verwerken, welke categorieën gegevens dit zijn en hoe lang wij ze bewaren. Wij hebben deze informatie ingedeeld per doelgroep zodat je eenvoudig kunt scrollen naar de onderdelen die voor jou van belang zijn.

3.1 Oprichters/bestuursleden-+

Wij adviseren oprichters van nieuwe Broodfondsen in de oprichtingsfase en daarna, wanneer ze het Broodfonds besturen, over het goed functioneren van het Broodfonds.

3.1.1 Gegevens en verwerkingen

Als jij je rechtstreeks of via een eventuele medeoprichter bij ons hebt gemeld omdat je erover denkt (samen) een Broodfonds op te richten vragen we je om je gegevens. Dit zijn NAW gegevens, contactgegevens en eventueel gegevens die nodig zijn voor inschrijving bij de KVK. We doen dat via onze website, onze portal of per e-mail.

We gebruiken die gegevens bijvoorbeeld om je te informeren over de voorwaarden voor oprichting, je uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst, in te schrijven bij de KVK en om je te adviseren en informeren over de ontwikkelingen in de Broodfondsorganisatie.

3.1.2 Grondslag

De juridische grondslag waar we deze informatieverwerking op baseren is ‘noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang´ waarbij het belang is: zorgen dat de Broodfondsen een goede basis hebben en goed kunnen functioneren.

3.1.3 Bewaartermijn

Voor informatie over de bewaartermijn van deze gegevens verwijzen we je naar onderdeel 3.3.3 (bewaartermijn gegevens leden).

3.2 Aspirant-leden-+

Als je je als aspirant-lid bij een Broodfonds aanmeldt doen wij samen met het Broodfonds een screening.

3.2.1 Gegevens en verwerkingen

Als het bestuur van het Broodfonds waaraan je wilt deelnemen vindt dat je voor deelname in aanmerking komt sturen ze bepaalde gegevens van jou naar ons door. Wij controleren dan of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Daarvoor vragen we je om extra gegevens, zoals over je inkomen, in onze portal in te voeren. Via het Broodfonds laten we je dan weten of je kunt deelnemen.

De categorieën persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens, contactgegevens, bedrijfs- en inkomensgegevens, inloggegevens en gegevens over eventueel al bestaande of op korte termijn te verwachten (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

3.2.2 Juridische grondslag

De juridische grondslag waar wij deze verwerkingen op baseren is: om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst waarbij jij partij bent maatregelen te nemen. Gegevens over jouw eventuele (verwachte) arbeidsongeschiktheid verzamelen we alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Daarvoor zullen we je vragen een toestemmingsformulier (elektronisch) te ondertekenen.

3.2.3 Bewaartermijn

Als je toelatingsprocedure niet tot deelname leidt, verwijderen wij je persoonsgegevens na een jaar, met uitzondering van je naam, emailadres, de datum van je aanvraag en je toestemmingsverklaring. Deze “aanmeldgeschiedenis” wordt door ons gedurende drie jaar na afwijzing bewaard en daarna definitief uit de database verwijderd.

3.3 Leden-+

Als je eenmaal deelneemt aan een Broodfonds zorgen wij er met het Broodfonds voor dat de rechten en verplichtingen die daarbij horen worden uitgevoerd.

3.3.1 Gegevens en verwerkingen

We ondersteunen het Broodfonds bijvoorbeeld bij het administreren van je lidmaatschap, het indelen in een schenkingsniveau, de beoordeling of je in aanmerking komt voor een schenking en het goed administreren van schenkingen.

De categorieën gegevens die we hiervoor verwerken zijn (naast de al eerder onder het kopje `aspirant-leden’ genoemde gegevens): betalingsgegevens en, als je tijdens deelname arbeidsongeschikt raakt, de noodzakelijke informatie over die arbeidsongeschiktheid.

We sturen je als lid ook onze nieuwsbrief met voor leden relevante informatie over de Broodfondsorganisatie.

Tot slot slaan we beperkte gegevens over je lidmaatschap (duur schenkingen) op in een centraal archief. Door deze gegevens te analyseren, al dan niet na het combineren hiervan met informatie over maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen kunnen we beleid voor de Broodfondsorganisatie maken en statistieken opstellen. Dit bevordert de kwaliteit en continuïteit van de Broodfondsorganisatie.

We delen deze informatie ook wel met wetenschappelijke instituten. We anonimiseren de gegevens in dat geval en als dat niet kan vragen we je om toestemming om de informatie te delen.

3.3.2 Juridische grondslag

De juridische grondslag waar wij deze verwerking (met uitzondering van verwerking van arbeidsongeschiktheidsgegevens) op baseren is: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent (lidmaatschapsovereenkomst).

De gegevens over jouw eventuele arbeidsongeschiktheid verzamelen we alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming (zie over het verlenen hiervan hiervoor bij ‘Aspirant-leden’). Je kunt deze toestemmingsverklaring te allen tijde weer intrekken. Omdat een Broodfonds echter niet kan functioneren zonder het verwerken van informatie over arbeidsongeschiktheid van de leden heeft dit gevolgen voor je deelname aan het Broodfonds. Ook dit leggen we verder uit in de toestemmingsverklaring vóór je deze tekent.

De nieuwsbrief ontvang je als lid van een Broodfonds. Als je die niet wilt ontvangen kun je je te allen tijde afmelden via de link in het bericht.

De juridische grondslag van archivering is: voor ons ‘gerechtvaardigd belang’ te weten om te zorgen voor de (financiële) continuïteit en goede ontwikkeling van de Broodfondsorganisatie. Het delen van informatie met wetenschappelijke instituten helpt hierbij. Zij verstrekken ons namelijk waardevolle informatie over hun onderzoeken, bijvoorbeeld over de publieke opinie over Broodfondsen.

3.3.3 Bewaartermijnen

Als je deelnemer bent aan een Broodfonds en je lidmaatschap is geëindigd worden je persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard tenzij wij voor bepaalde gegevens aan een wettelijke bewaarplicht moeten voldoen (zoals belastingwetgeving). In dat geval is voor die gegevens de bewaartermijn maximaal zeven jaar.

Als je schenkingen wegens arbeidsongeschiktheid hebt ontvangen worden gegevens over je arbeidsongeschiktheid alleen bewaard voor zover dat nodig is om te controleren of jij en wij je rechten en verplichtingen uit de lidmaatschapsovereenkomst nakomen. Dit kan oplopen tot maximaal vijf jaar na de laatste schenking als je na de maximale schenkingstermijn opnieuw aanspraak wilt maken op een schenking voor dezelfde oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Je moet dan een wachttermijn van vijf jaar na de laatste schenking doorlopen.

3.4 Medewerkers, contactpersonen van leveranciers en andere personen die bij onze bedrijfsvoering zijn betrokken-+

Om alle hiervoor genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van de diensten van medewerkers die ons helpen bij de administratie, inkoop, secretariële ondersteuning en het geven van voorlichting.

Ook kopen wij om onze activiteiten te kunnen uitvoeren producten en diensten in.

3.4.1 Gegevens en verwerkingen

De gegevens die we van jou als medewerker verwerken zijn je zakelijke contactgegevens, je profiel als dienstverlener en bankrekeningnummer.

Ben je een contactpersoon van één van onze leveranciers (zoals banken, IT-bedrijven, adviesbureaus) of een zakelijke relatie? Dan verwerken we je zakelijke contactgegevens.

3.4.2 Juridische grondslag

De juridische grondslag waar we de verwerking van gegevens van jou als medewerker verwerken is: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (van opdracht) met jou.

De juridische grondslag waar we de verwerking van gegevens van contactpersonen van leveranciers verwerken is: noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang te weten het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsvoering.

3.4.3 Bewaartermijnen

Als je medewerker bent worden je gegevens maximaal vijf jaar bewaard nadat de overeenkomst met jou is geëindigd tenzij we deze langer moeten bewaren op grond van een wettelijke plicht (belastingwetgeving), in welk geval de termijn zeven jaar is.

Als je contactpersoon van een leverancier bent worden je gegevens bewaard gedurende een termijn van maximaal zeven jaar vanaf het moment dat onze relatie met jou is geëindigd.

3.5 Websitebezoekers, volgers en overige geïnteresseerden-+

Om de bekendheid van de Broodfondsorganisatie onder het publiek te vergroten brengen wij de Broodfondsorganisatie op verschillende manieren onder de aandacht.

3.5.1 Gegevens en verwerkingen

We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten over de Broodfondsorganisatie en verspreiden informatie via onze website, diverse (sociale) media kanalen en e-mail nieuwsbrieven.

Jij kunt daar op verschillende manieren bij betrokken zijn, bijvoorbeeld door naar een bijeenkomst te komen, ons te volgen op social media, door te bloggen op onze website of als ontvanger van onze nieuwsbrief.

Afhankelijk van je betrokkenheid kan het zijn dat we je contactgegevens verwerken, de informatie die je op social media platforms vrijgeeft, en/of foto- en videomateriaal.

3.5.2 Juridische grondslag

De grondslag waar we het sturen van informatie voor promotiedoeleinden op baseren is: toestemming. Die toestemming kun je ons op verschillende manieren geven: doordat je je inschrijft voor ontvangst van onze nieuwsbrief of door onze pagina op social media te “liken” of “volgen”.

Als we jouw blogs, of beeldmateriaal gebruiken op de website of social media doen we dat ook alleen met jouw toestemming.

3.5.3 Bewaartermijnen

Persoonsgegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven bewaren we tot je de toestemming hebt ingetrokken, door gebruikmaking van de afmeldmogelijkheid voor nieuwsbrieven of door ons niet langer te volgen op social media. Je toestemming voor het plaatsen van je gegevens op onze website kun je ook intrekken door te mailen naar tenzij hiervoor andere contractuele afspraken gelden. Verwijdering heeft geen gevolgen voor publicaties in het verleden. Onze websites worden inclusief content gedurende 10 jaar gearchiveerd.

4. Cookies-+

Cookies zijn kleine bestandjes die via je internet-browser op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geïnstalleerd. Wij maken gebruik van “first-“ en “third-party” cookies. “First-party cookies zijn cookies die wij zelf plaatsen, “third-party cookies” zijn cookies die door derden via onze website worden geïnstalleerd en uitgelezen.

4.1 Functionele en commerciële cookies

Als cookies worden geïnstalleerd en uitgelezen voor commerciële doeleinden (zoals het volgen van online gedrag van een persoon) worden ze geacht persoonsgegevens (zoals een IP-adres of informatie over het gedrag) te verzamelen. Behalve “sociale media plugin cookies” plaatsen wij geen commerciële cookies. Wij installeren wel “technische” of “functionele” cookies. Die cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website (bijvoorbeeld om gegevens te verwerken, in te loggen of content te kunnen bekijken. 

4.2 Social media plugin cookies

De social media plugin cookies (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube) die wij plaatsen maken het gebruikers van die sociale media mogelijk om onze pagina op dat sociale medium te “liken” of “volgen” en te delen met hun contacten in dat sociale medium. Omdat wij die cookies (buttons) hebben “gedeactiveerd” volgen de social media geen acties of handelingen van website-bezoekers tot zij op die buttons hebben geklikt. Als er op de buttons is geklikt verwerkt het betreffende sociale medium ook zelf persoonsgegevens, waarvoor dat medium zelf verantwoordelijk is.

Om de informatie in deze Privacy- en cookieverklaring beknopt te houden en om te zorgen dat de informatie over het gebruik van social media plugin cookies die hier wordt gepubliceerd niet verouderd is geven wij er de voorkeur aan je te informeren over die cookies door te verwijzen naar de cookie statements van die sociale media:

4.3 Browserinstellingen

Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet automatisch op je computer geplaatst worden. Het is wel zo dat als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd er een kans bestaat dat (bepaalde) functies niet werken en dat je beperkt toegang hebt tot onze website.

5. Ontvangers van persoonsgegevens-+

Zoals gezegd verwerken we de gegevens van jou als (aspirant-) lid in onze portal. In die portal werken we met inzagerechten voor drie doelgroepen: 1) onze directie en medewerkers, 2) bestuursleden van Broodfondsen en 3) leden van Broodfondsen.

Elk van deze groepen krijgt alleen inzage voor zover noodzakelijk om zijn taak te vervullen of rechten uit te kunnen oefenen. Dat betekent onder meer dat bestuurders van of deelnemers aan een Broodfonds geen inzage hebben in de gegevens van deelnemers van andere Broodfondsen. Ook is de toegang beperkt tot de duur van de opdracht, bestuursperiode of lidmaatschap in het kader waarvan de toegang wordt verleend.

Verder delen wij gegevens van leden incidenteel met wetenschappelijke instituten, zoals je hiervoor hebt kunnen lezen (zie onder 3.3.1) of het Nationaal Archief. Dit doen we alleen geanonimiseerd of wanneer je ons daar specifiek toestemming voor hebt verleend. Deze instituten zijn vervolgens zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij met jouw gegevens uitvoeren.

5.1 Verwerkers

Daarnaast worden alle categorieën persoonsgegevens die wij verwerken gedeeld met zogenaamde verwerkers. Dit zijn onze IT leveranciers die bijvoorbeeld zorgen voor opslag, ophalen en verzending van onze data. Deze verwerkers hebben de wettelijke plicht om zich te houden aan onze instructies en om passende beveiligingsmaatregelen te garanderen (zoals versleuteld opslaan of verzenden). Ze hebben alleen toegang tot de door hen verwerkte persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor hun dienstverlening, bijvoorbeeld in het geval van het onderzoeken van een datalek.

Alle persoonsgegevens die onder onze verantwoordelijkheid worden verwerkt, met uitzondering van de hierna genoemde, worden opgeslagen op servers die zich op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte bevinden.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van een provider die persoonsgegevens opslaat in de Verenigde Staten. Deze verwerker is aangesloten bij het zogenaamde Privacy Shield Framework, wat betekent dat deze verwerker volgens de autoriteiten een “passend beschermingsniveau” waarborgt voor doorgifte naar de Verenigde Staten.

6. Jouw rechten-+

De wet geeft je bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Deze zullen we kort aan je uitleggen.

6.1 Recht op inzage

Het recht op inzage houdt in dat wij je op jouw verzoek moeten laten weten welke persoonsgegevens we van je verwerken.

6.2 Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist zijn wij deze op jouw verzoek moeten corrigeren.

6.3 Recht op wissing

Het recht op wissing houdt in dat je ons kunt verzoeken je gegevens te verwijderen, onder meer wanneer je bezwaar maakt (zie hierna) en wij geen “dwingende gronden” hebben om ze nog langer te verwerken.

6.4 Recht op beperking

Het recht op beperking houdt in dat wanneer jij
⦁ van mening bent dat de gegevens niet juist zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in verband met jouw juridische positie niet gewist kunnen worden; of
⦁ bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie hierna)
je ons kunt verzoeken de verwerking op te schorten.

Wij mogen dan - uitzonderingen daargelaten - de persoonsgegevens zonder jouw toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of je standpunt terecht is. Dit geldt ook voor de verwerkers, die wij moeten informeren.

6.5 Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar houdt in dat je je kunt verzetten tegen de verwerkingen die wij uitvoeren op grond van de juridische grondslag ´noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang´. Wij staken dan die verwerking, tenzij we “dwingende gronden” hebben om dit niet te doen.

6.6 Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je ons bij beëindiging van je deelname aan een Broodfonds kunt verzoeken de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt aan jou ter beschikking te stellen zodat je ze ergens anders kunt (laten) verwerken.

Je kan je verzoek per e-mail richten aan: .

Wij zullen via onze privacyfunctionaris binnen een maand op je verzoek reageren. We zullen je laten weten wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan jouw verzoek. Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om je verzoek te weigeren zullen we je die redenen in onze reactie laten weten. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij door aan je verzoek te beantwoorden onze rechten niet meer kunnen uitoefenen.

7. Klachten-+

Tot slot berichten wij je dat mocht je van mening zijn dat wij door onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen we dat graag vernemen, . We proberen dan met jou een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan je bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Utrecht, januari 2019

BroodfondMakers Coöperatie U.A.
Burgemeester Reigerstraat 28
3581KS Utrecht

Sitemap

Wij gebruiken zo min mogelijk cookies. Alleen voor externe video's worden cookies geplaatst door derden. Als je akkoord gaat kun je alle video's afspelen. Je kunt ook weigeren en per video afzonderlijk bepalen of je akkoord gaat. Lees hier meer over ons cookie en privacyebeleid.

WeigerAkkoord