Broodfonds, feiten en meningen

3_bollen-1

Het Broodfonds heeft de laatste tijd de nodige aandacht gekregen in verschillende media. Prachtig deze bekendheid en de reacties die binnenkomen. Ook zijn in enkele reacties een aantal verkeerde aannames gedaan waarbij feiten zijn verwisseld met onjuistheden.
Reden voor ons om kort in te gaan op een aantal van die onjuistheden, zodat duidelijk is wat het Broodfonds nu wel en niet is.


Het Broodfonds is geen verzekering
Het Broodfonds is een basisvoorziening om te voorzien in eerste levensonderhoud bij ziekte. Je betaalt bij het Broodfonds geen premie. In plaats daarvan stort je maandelijks een bijdrage op je eigen Broodfondsrekening. Van deze eigen Broodfondsrekening wordt een kleine schenking overgemaakt naar een zieke deelnemer. Geld op Broodfondsrekening, minus kosten en schenkingen, blijft van de deelnemer zelf. Wie uit het Broodfonds stapt neemt dit geld mee.

Ander verschil met goedkope Arbeids Ongeschiktheids Verzekeringen is dat binnen een Broodfondsgroep ondernemers zich organiseren en samenwerken op basis van onderling vertrouwen. Op basis van dat vertrouwen is uitsluiting van mensen die ouder zijn, mensen met een ziekteverleden en een risicovol beroep niet nodig. Zolang alle deelnemers aan de instap voorwaarden voldoen, (ondernemer zijn, hoofdinkomen genereren uit hun bedrijf en minimaal 1 jaar het bedrijf draaien) valt snel te zien dat iemand die je kent en weliswaar in het verleden ziek is geweest maar op dit moment haar/ zijn bedrijf goed en winstgevend draait, prima mee kan doen. Omdat je elkaar kent valt die inschatting te maken. Uitgangspunt is serieuze ondernemers (daarom: hoofdinkomen halen uit het bedrijf), mensen die bij een griepje wel doorlopen en klanten niet graag teleurstellen.


Er zijn afspraken en contracten
Er worden diverse afspraken gemaakt binnen een Broodfondsgroep die contractueel worden vastgelegd. Deelnemers die zich niet houden aan de afspraken of  niet aan de verplichtingen voldoen worden uit een groep gezet. Veel gestelde vraag is wie bepaalt dat je ziek bent? Uitgaande van het feit dat de groep elkaar kent, vertrouwt, bestaat uit ondernemers die leven van hun bedrijf, kun je het deelnemers toevertrouwen dat zij zelf aangeven wanneer sprake is van ziekte. Iedereen binnen de groep wordt op de hoogte gesteld van ziekmeldingen. Wie misbruikt maakt van het vertrouwen riskeert daarmee uit de groep te worden gezet en schade te berokkenen aan zijn netwerk.


Je betaalt de werkelijke kosten en weet wat de kosten zijn
Iedereen die meedoet met een Broodfondsgroep betaalt per persoon een maandelijkse bijdrage van € 10,- voor administratie- en verenigingskosten en een eenmalig instapbedrag van € 350. Deze bedragen worden niet rechtstreeks betaald aan het administratiekantoor of de BroodfondsMakers, maar gestort op de centrale rekening van de Broodfondsgroep. Voor de gemaakte uren dienen het administratiekantoor en de BroodfondsMakers een rekening in, deze wordt betaald vanuit de centrale rekening na goedkeuring door het bestuur van de Broodfondsgroep.  Er wordt dus alleen betaald voor verrichte werkzaamheden en voor elke deelnemer is inzichtelijk welke  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij veel instanties is niet duidelijk wat de kosten zijn, waar deze uit bestaan en hoeveel je voor wat betaalt, bij het Broodfonds is dat wel het geval.


Broodfonds kan meerdere zieken aan
 
In een aantal reacties wordt de zorg geuit dat een schenking niet gegarandeerd kan worden omdat de opgebouwde gelden op de individuele Broodfondsrekeningen (buffers) niet toereikend zijn om een groot aantal zieken te ondersteunen.

Bij het Broodfonds zetten de deelnemers maandelijks een bedrag op de individuele Broodfondsrekening.  In het geval van ziekte wordt van alle rekeningen een bedrag geschonken aan de zieke deelnemer. Bij een groot aantal langdurig zieken tegelijkertijd kan het gebeuren dat er niet meer voldoende geld op de rekeningen staat om de zieken van een volledige schenking te voorzien. Dit scenario kan optreden in het eerste jaar na de start van een groep. Er is dan nog te weinig buffer opgebouwd.  Maar doordat er maandelijks weer geld op de rekeningen bijgestort wordt, kunnen zieke deelnemers ook in het geval de buffers op zijn een (gedeeltelijke) schenking  ontvangen. Hierover wordt met groepen die een Broodfonds willen starten helder gecommuniceerd. Het is voor een startende  Broodfondsgroep zaak om niet op 20 deelnemers te blijven steken maar door te groeien binnen een paar jaar naar 40. Met dit aantal heb je een groep die meerdere langdurig zieken kan ondersteunen.


Een rekenvoorbeeld om het een en ander te verduidelijken, gebaseerd op de praktijk van het al zes jaar bestaande Solidair Broodfonds. Volgens het CBS is het gemiddelde ziektecijfer voor kleine bedrijven 3,4%. Binnen het broodfonds Solidair is het gemiddelde verzuim 2,5%. Neem een Broodfondsgroep die met 20 deelnemers begint en via een aantal stappen groeit naar 40 deelnemers in het derde jaar, met een gemiddelde maandelijkse bijdrage van € 67,50 en een gewenste schenking van € 1500 per maand. Gedurende 5 jaar wordt door alle deelnemers tezamen ruim €140.000 apart gezet. Bij een ziektepercentage van 3,4% wordt gemiddeld per jaar 16 maanden aan een zieke een schenking gedaan (dit is 1,3 zieke gedurende een heel jaar). Het totale bedrag wat in die 5 jaar wordt geschonken is € 107.000. Na vijf jaar is er nog een buffer aanwezig van € 35.000, bijna voldoende om naast de “reguliere zieken” nog 2 zieken van een schenking te voorzien.


Groep zet gezond herstel niet onder druk

Het Broodfonds biedt de mogelijkheid aan zieke deelnemers om stapsgewijs weer aan het werk te gaan.  Geen zp’er vindt het leuk om lang ziek te zijn, graag ga je weer met je bedrijf aan de slag. Afhankelijk van de ziekte zal niet iedereen meteen voor de volle 100% kunnen werken. Daarom is het mogelijk dat in stappen te doen. In overleg met het bestuur van de Broodfondsgroep maak je een plan en spreek je af voor hoeveel procent je weer aan het werk gaat, hierop wordt de schenking aangepast.  Dit geeft je de mogelijkheid om in eigen tempo je werkzaamheden op te pakken.


Kan iedereen ineens uitstappen? Nee,  er zijn opzegtermijnen
Als je wilt deelnemen aan een broodfondsgroep kun je op twee momenten per jaar instappen. Voor het uitstappen geldt hetzelfde. Als je weer uit het Broodfonds wilt bijvoorbeeld omdat je stopt met je bedrijf dan geef je dat twee maanden voor de uitstap datum aan. Heb je een schenking ontvangen vanuit het Broodfonds, dan moet je minimaal gedurende twee jaar lid van de Broodfondsgroep blijven, uitstappen kan dan nadat je in totaal twee jaar hebt deelgenomen.


Stabiele Broodfondsgroep
Waar je op moet letten bij het realiseren van een goed functionerende en stabiele Broodfondsgroep:
- voldoet iedereen aan de voorwaarden
     * zelfstandig ondernemer,
     * bedrijf bestaat langer dan 1 jaar en
     * genereert hoofdinkomen uit het bedrijf
- bestaat een groep uit mensen die elkaar kennen en vertrouwen
- na start met 20 mensen binnen een jaar doorgroeien naar 30 en binnen een paar jaar 40 deelnemers.

We geven je graag meer informatie over de te nemen stappen bij het starten van een groep.


Past dit bij jou?
Uit de verschillende reacties is goed op te maken dat het Broodfonds niet voor iedereen geschikt is. Mensen die de voorkeur geven aan slechts geld overmaken en geen betrokkenheid willen met beleid, kunnen beter voor iets anders kiezen. Hoewel de tijd die je als deelnemer hier aan zal besteden zeer beperkt is (minimaal 2 keer per jaar een bijeenkomst) is het goed te beseffen dat je met elkaar de verantwoordelijkheid draagt voor de Broodfondsgroep.


Ben je van plan een Broodfondsgroep te starten neem dan contact op met de BroodfondsMakers. Het succes en kans van slagen zit hem in de details en de juiste uitvoering. Wij zijn trots op dit mooie concept en streven naar zoveel mogelijk goed draaiende Broodfondsgroepen. Met meer dan zes jaar praktijkervaring met dit concept en kennis van het ontwikkelen en door ontwikkelen hiervan, begeleiden we nieuwe Broodfondsgroepen.


De BroodfondsMakers,
Utrecht, 22-07-2011

Sitemap